Vedtekter for Singsås museum og historielag


§ 1. Singsås bydgemuseum, som er museum for tidligere Singsås kommune, er stifta 27. april 1935.

§ 2. Singsås bygdemuseum har som formål å ta vare på og verne kulturminner i tidligere Singsås kommune. Museet skal legge særlig vekt på de materielle verdiene. Dessuten skal museet ta vare på tradisjoner og kulturformer av forskjellig slag som har gått – eller er i ferd med å gå ut av bruk.

§ 3. Singsås bygdemuseums virkeområde er tidligere Singsås kommune, og er etablert i Midtre Gauldal kommunes eiendom Singsås skole, g. nr. 230, b. nr. 18, Forsetmo gamle skole på g. nr. 270 b. nr. 10, anleggene ved Fløttum gruve og museet leier smia på Forseth g. nr. 270 b. nr. 2.

§ 4. Singsås Museum og historielag skal ha et styre på 6 medlemmer.
Styret skal være sammensatt slik:
5 medlemmer med varamedlemmer velges på årsmøtet, der de som har betalt medlemskontingent for siste år har stemmerett. 1 medlem med varamedlem velges av Midtre Gauldal kommune. Denne representanten bør være medlem av kultur og opplæringsutvalget. Medlemmen i styret fra kommunen følger den kommunale valgperioden. Årsmøtet velger leder for 1 år. De andre styremedlemmene velges for 2 år, og slik at h. h. v. 2 og 3 styremedlemmer normalt er på valg annet hvert år. Det skal velges 3 varamedlemmer til styret – i rekkefølge – for 1 år. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Årsmøtet skal hvert år velge 2 revisorer og en valgkommite på 3 medlemmer. Ett av valgkommiteens medlemmer skal fungere som leder for valgkommiteen. Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av særskilte oppgaver. For at styret kan være vedtaksført, må minst 4 medlemmer være tilstede.

§5. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og behandler følgende saker: Årsmelding og regnskap - Budsjett - Kontingent sats - Innkomne forslag - Arbeidsplan - Valg.

§6. Styret for Singsås Museum og historielag står i økonomisk og faglige disposisjoner ansvarlig ovenfor Midtre Gauldal kommune gjennom kultur- og opplæringsutvalget.

§7. Regnskap for museet føres i samsvar med gjeldene bestemmelser og underlegges kommunal revisjon. Årsmelding og revidert regnskap for museet skal legges fram for kultur- og opplæringsutvalget til godkjenning, etter at årsmøtet er holdt.

§8. Regnskap for medlemsaktiviteter føres separat og revideres av de to revisorene som er valgt av årsmøtet.

§9. Styret skal føre protokoll over alle møter, ogskal videre holde arkiv for museets saksbehandling. Alle bygninger og gjenstander som er – eller vil blir tilført museet, skal registreres og gis så trygg oppbevaring som mulig. Styret skal utarbeide budsjettforslag innen de frister som kommunen fastsetter.

§10. Ved oppretting av stillinger finansiert over tilskuddsordninga, skal fylkeskommunen godkjenne oppretting og lønnsplassering før utlysning skjer. Fylkeskommunen skal godkjenne eventuelle omgjøringer av stillinger, foruten lønnplasseringer som ikke skyldes tariffavtale.

§11. Singsås bygdemuseum skal være tilgjengelig for alle. Åpningstidene skal være kunngjort. Når skoleklasser med lærere besøker museet som ledd i undervisningen, skal de ha gratis adgang. Museet skal så langt råd er bistå skolene med informasjon og veiledning. Museet bør når det er faglig forsvarlig, vederlagsfritt stille gjenstander til disposisjon for utstillinger (for eksempel vandreutstillinger) som organiseres offentlig.

§12. Museets gjenstander og bygninger må ikke avhendes. Styret kan me 3/4 flertall treffe beslutninger om deponering (varig utlån). Ingen av museets gjenstander må føres ut av landet uten samtykke av Kirke og undervisningsdepartementet, eller den de bemyndiger, jfr. Lov om kulturminner av 9 Juni 1978.

§13. Skulle Singsås Museum og historielag noen gang bli nedlagt, skal eiendommer, hus og gjenstander være Midtre Gauldal kommunes eiemdom.

§14. Singsås Museum og historielag godtar og slutter seg til KVD's regler for statens tilskottsordning for halvoffentlige museer, fastsatt av KVD 23. Des. 1982, og eventuelle endringer, så sant bygdemuseet er med i tilskottsordninga.

§15. Årsmøtet i Singsås Museum og historielag gjør vedtak om vedtektsendringer etter at Midtre Gauldal kommune har uttalt seg.

 

Statutter for utvalgene:

Bygdemuseet – Far tå folk – Skolemuseet, Smia på Forseth og bygdeborgen – Vandringer –
Fløttumsgruva og Neverdalsbrua – Stavkirka – Digitalt museum og hjemmeside

Felles for alle utvalgene:

* For hvert utvalg: Inntil 3 personer velges. Årsmøtet kan ved behov velge flere medlemmer.
* Leder for utvalgene velges av årsmøtet.
* En person fra hvert underutvalg har møterett uten stemmerett på styremøtene i Singsås museum og
historielag.
* Utvalgene skal ha møtebok.
* Utvalgene legger fram for årsmøtet: Årsrapport, økonomisk oversikt og tiltaksplan.
* Utvalgene tar ansvar for når ting skal skje. Større vedlikeholdssaker skjer i sammarbeid med styret.

Stavkirka
* Utvalget har ansvar for drift og vedlikehold av stavkirka.
* Midtre Gauldal kommune i sammarbeid med Riksantikvaren utarbeider skjøtselsplan for kulturminnet
(Gammelkirkegården), som utvalget forholder seg til.
* Utvalget utarbeider utleiereglement og fastsetter utleiepriser.
* Utvalget avtaler med kirkekontoret ang. kirkelige handlinger.
* Utvalget samarbeider med pilegrimsforumet i kommunen for å få til arrangement som fokuserer på
pilegrimsleia.

Fløttumsgruva og Neverdalsbrua
* Representant for grunneier (Fløttum 263/3) skal være med i utvalget.
* Daglig drift av anlegget på Fløttumsgruva (Inkludert administrasjon av kaffekoking og sporkjøring av
trimløype mellom jul og påske)
* Ordne med dugnad etter behov (Utvendig puss, rengjøring av brakka etter skisesongen, veddugnad
m.m.)
* Arrangementer skjer i samarbeid med styret for Singsås museum og historielag.
* Andre grupperinger som ønsker å bruke anlegget til eget bruk eller arrangementer kontakter
arbeidsutvalget, som gir godkjenning.

 

Statutter for underutvalgene ble vedtatt på årsmøte 7. mars 2019