Fløttumsgruva

MASKINHUSET
Dette huset ble bygget i 1988 der det gamle sto. Det gamle maskinhuset hadde da rast sammen. Det ble bygget i 1908, over dampmaskina som da ble flyttet fra gammelgruva (100 m. lenger nord). Det nye huset ble også bygget over den samme maskina.

DAMPMASKINA
Den ankom i 1892, trolig fra Røros.
Transportert med hest fra Bjørgen stasjon.
Den ble først montert ved gammelgruva.
Tak og kokshus ble bygd.
Flyttet hit i 1908.
Antakelig den eneste i sitt slag som finnes i dag.

TÅRNET
Dette tårnet ble bygget i 1945, og avløste et som da var i dårlig forfatning. Det er et jernhjul i toppen av tårnet som wiren fra dampmaskina gikk over, og ned i sjakta, som går ca 70 m rett ned, med avstikkere. Sjaktene står nå fulle av vann.

SMIA
Ble bygget i 1888. Materialet ble antagelig skåret på oppgangssag drevet med håndmakt. Her ble borene kvesset. Dette var kanskje det eneste huset her, for det står i en årsmelding: ”…da man intet hus har undtagen en smie, der tillige tjener til bergstue.”

FLØTTUMSGRUVA
1883: Malmfunn
1888: Verket fikk eiendomsrett til funnene.
1889: Første hele driftsår (prøvedrift).
1892: Dampmaskina kommer.
1893: Driftstans.
1903: Gruva lenses.
1904: Prøvedrifta gjennopptas.
1908: Nygruva tas i bruk. Dampmaskina flyttes.
1910: Kortvarig driftstans.
1913: Diamantboring.
1917: Drifta opphører.
1945: Nytårnet bygges.
1949 – 53: Geofysisk malmleting og diamantboring.
1977: Killingdal gruber blir eier.
1987: Singsås Bygdemuseum overtar Gruva.

ARBEIDSSTOKKEN I 1890 (i følge lønningslista)
Bergbryting 5 mann
Smedarbeid 1 ”
Kjøring av dynamitt 3 ”
Vann- og bergtransport 16 ”
Alm. drift 18 ”
Kjøring av materialer 1 ”
Scheiding 7 ”
Vasking (4 lag a 2) 8 ”
Lensing av sumpen 5 ”
Solding 3 ”
Diamantboring 11 ”
SUM 48

KVILBRAKKA
Dette er et “nytt”hus her på gruva, og det står på ny tomt. Det ble bygget i 1988/89.
Det brukes til ulike arrangementer.
Søndagene mellom jul og påske er det kaffesalg her.
Oppkjørt trimløype fra Wolden.
Like ved brakka kan vi se rester etter en stor brakke.