Årsmelding – 2019

Styret har i 2019 bestått av:

Leder: Terje Fagereng

Nestleder: Kari Berit Leiknes

Sekretær: Harald Buseth

Styremedlemmer: Hans Atle Hinsverk

Oddgeir Grytdal

Kommunens repr.: Kari Sandrød

Kommunens vara: Aina Bogen

Forretningsfører: John Birger Krokan

Vararepresentanter: Einar Samstad

Magnar Kosberg

Annbjørg Solberg Winsnes

Revisorer: Kjell Bjarne Rønningsgrind

Ingmund Digre

Valgkommite: Kjell Digre

Gullaug Singsaas

Arnt Ove Lodgaard

Utvalg:

Bygdemuseet: John Birger Krokan, leder
Brit Dragset
Gudmund Refseth

Skolemuseet, bygdaborgen
og smia på Forseth: Kjell Digre, leder
Bernt Forseth
Kjell Ivar Kullbotten

Fløttumsgruva og Neverdalsbrua: Jens Gunnar Fløttum, leder
Harald Høen
Magnar Kosberg

Stavkirka: Egil Myhre, leder
Per Sigmund Nordløkken
Ingrid Digre

Far tå folk: Asbjørn Furunes, leder
Harald Forodden
Per Harald Buseth
Nils Moen (Budal)
Sigmund Storlimo (Budal)

Vandringer: Einar Samstad, leder
Ingebrigt Dragset

Digitalt museum og hjemmeside: Terje Fagereng, leder
Bjørn Terje Volden
John Birger Krokan
Per Harald Buseth
Oddgeir Grytdal


Styrets arbeid

Siden forrige årsmøte 7. mars 2019 er det avholdt 5 styremøter, ett ekstraordinært årsmøte, og behandlet 35 saker. John Birger Krokan og Terje Fagereng deltok på årsmøte i Sør-Trøndelag historielag 16.3. 2019 på Oppdal. Asbjørn Furunes og Terje Fagereng deltok på Haustmøte 23.11.2019 på Sverresborg. John Birger Krokan er varamedlem til styret i Sør-Trøndelag historielag. Laget hadde ved årsskiftet 2019/2020 58 betalende medlemmer.

Dagen etter årsmøte 7. mars 2019 fikk laget melding fra kirkekontoret at soknet hadde overtatt eierskapet til stavkirka. Da Singsås museum og historielag (SMH) ikke hadde hørt om dette før kom det som en stor overraskelse på oss. Egil Myhre har redegjort for denne saken i årsrapporten fra stavkirkekommiteen.

På årsmøte i 2019 ble Harald Buseth oppnevnt som ansvarlig for innsamling av stedsnavn i Singsås. Støren og Soknedal er også i gang med dette med økonomisk støtte fra Språkrådet. 22. juni 2019 ble søknad om støtte sendt til Språkrådet, og i brev den 23. september 2019 fikk vi melding om en bevilgning på kr 100 000. Tirsdag 19. november 2019 var det åpent møte på Singsås skole om innsamling av stedsnavn. Eli Ellingsve er vår konsulent mot Språkrådet og var tilstede på møtet og ga gode råd. 31 personer møtte fram. Det ble delt ut kart til 13 personer. 19. februar 2020 var det nytt åpent møte der 25 møtte fram. Eli Ellingsve var tilstdede og ga innføring i hvordan en kan registrere stedsnavn i Språkrådets stedsnavndatabase via internett. Flere fikk koder for å logge seg inn i databasen for å registrere stedsnavn. Stedsnavnprosjektet vil gå over en periode på minst 2 år.

Det vises ellers til utmerkede rapporter fra underutvalgene.

Årsmelding fra underutvalgene

Årsrapport for Museet 2019

Singsås Museum 2019 aktivitet.

Torsdag 23. Mai ble de avholdt dugnad på Museet. Puss både ute og inne.

Det har vært to omvisninger i år.

Det var start på en vandring fra museet, med mulighet for omvisning.

Skotthyllbanen har blitt brukt noen søndager, men liten deltagelse.

Gressklipperen har fungert bra i år. Den har kjørt seg fast noen ganger.

Den må ha ny kniv.

Det har ikke vært noen møter i utvalget for museet.

John Birger KrokanÅrsrapport for stavkirka 2019

På årsmøte 7. mars 2019 ble følgende stattutter foreslått for Stavkirka:


* Utvalget har ansvar for drift og vedlikehold av stavkirka og støpul.

* Utvalget utarbeider utleiereglement og fastsetter utleiepriser.

* Utvalget avtaler med kirkekontoret ang. kirkelige handlinger.

* Utvalget samarbeider med Pilegrims forumet i kommunen for å få til noen arrangement som fokuserer på pilegrimsleia. (Forumet har ikke hatt møte i år)

* Utvalget skal ha møtebok og skal legge frem årsrapport.

Etter årsmøte og utover våren og sommeren ble eierskapet av stavkirka og støpul et arbeid. Flere møter med kirkekontoret førte ikke til noen avtale som vi var enig i. Derfor ble det et ekstra årsmøte 4. april, der kirkevergen Eli Ødegård orienterte om saken. Det ble laget flere forslag som ikke ble godkjent av historielaget og det siste ble det purret på og skal legges frem på årsmøte 2020.

9/5 Dugnad på gml.kirkegården av Singsås/Reitstøa krets, ca 30 stk. gjorde godt arbeid. Saniteten hadde god servering i fint vær.

29/7 Olsok

Gudstjeneste av Ole Dale, ca 40 personer i nydelig vær.

Kollekt gav 1650,00 til Stavkirka. Servering av utvalget.

18/8 Vielse og barndåp.

8/9 Gudstjeneste og presentasjon av nye konfirmanter av Ole Dale.

Menighetsrådet var arrangør.

I oktober ble alle benker og bord, blomsterkrukker m.m. satt inn i redskapshuset for vinteren.

Det var liten trafikk av pilegrimer i sommer men mange andre turister er innom kirka. Enkelte grupper har avtalt omvisning på kirkegården og kirka.

For utvalget

Egil Myhre, leder


Årsrapport 2019 – Far tå folk

Redaksjonsnemda i 2019 har bestått av Nils Moen og Sigmund Storlimo, Harald Forodden, Per Harald Buseth og Asbjørn Furunes med sistnevnte som nyvalgt redaktør. I tillegg har de to lederne for historielaga i Budal og Singsås, Jens Bakken og Terje Fagereng, deltatt på redaksjonsmøtene og bidratt til å få til et godt produkt. Jens Bakken og Einar Samstad har stått for innsamling av annonser. Far tå folk’s 2019-utgave ble på 92 sider, samme antall sider som året før som da var rekord. Temaet for utgivelsen var gammelt landbruk, og omtrent halvparten av artiklene omhandlet dette temaet.

Det ble avholdt 3-4 felles redaksjonsmøter. Samarbeidet har gått godt. Som tidligere år var det Medieprofil AS på Berkåk ved Dagfinn Vold som stod for produksjonen av bladet. Bladet ble trykt i et opplag på 800.

Bladet ble solgt på julemessa på Winsnes og i Budal, og ellers lagt ut til salg i lokale butikker. I skrivende stund har en ikke oversikt over hvor mange blad som er solgt. En sitter imidlertid igjen med et inntrykk av at salget ikke har gått så bra som forventet. Kan hende burde en i år få til et opplegg med at folk går rundt og selger bladet på dørene, før det blir lagt ut til salg i butikkene.? Dette slik det blir gjort for det tilsvarende bladet i Holtålen.

Asbjørn Furunes


Årsrapport 2019 – Digitalmuseum og hjemmeside

Underutvalg for digitalt museum og hjemmeside ble opprettet på årsmøte i 2019 med tanke på å lage en søkbar database med bilder og annet materiale. Utgangspunktet var å registrere gjenstandene på museet for å publisere disse via internett. Senere kom ideen om også å bruke denne databasen til lagring av både bilder og enventuelt annet materiale som finnes i privat eie. Det har vist seg at dette ikke var så lett å få til som vi trodde. Utvalget har hatt ett møte. Det har kommet forslag om å nedskalere denne satsinga til i første omgang å skanne inn bilder som er i privat eie. Dersom det skulle åpne seg bedre muligheter for få til ei publisering på internett kan dette revitaliseres senere.

For utvalget

Terje Fagereng


Fløttumsgruva 2019 og 2020 (til 9. mars)

Sesongen på gruva starter i grunnen etter nyttår. Derfor er hele 2019 med her.

Vinteren 2019 var det kaffesalg på Gruva fra 27. januar og til og med 24. mars.

Det ble solgt kaffe og mat for 3590.- kroner.

Det ble stekt vafler, og kokt kaffe. Trimløypa ble oppkjørt. TV-en var på plass.

«Onsdagsklubben» ryddet en del skog i området, og det resulterte i godt med ved.

I løpet av 2019 er det 437 som har skrevet navnet i boka.

2020

Kaffesalg fra 8. februar, da det ble mulig å lage løype.

Hittil har det vært et salg på 3065.- kr.

199 personer har skrevet navnet sitt i boka hittil i 2020.

Det er ryddet mer skog rundt gruva.

Gruva har kjøpt eget aggregat, takket være støtte fra Singsås Sanitetsforening og Fordalen

Østre Utmarkslag, så nå blir det mulighet for vaffelsteking (og TV-titting) større deler av året.

Vi vil rette en stor takk til alle som har gjort det mulig å holde aktiviteten oppe:

Sporkjørere, kaffekokere, vedhuggere og andre.

For arbeidsutvalget:

Jens Gunnar Fløttum


Årsrapport 2019 – Vandringer

Det er gjennomført to historiske vandringer i 2019. 20. juni var det tur til kraftverket i Sevilla der det er rester etter både kraftstasjonen og dammen. Egil Myhre fortalte om historien til anlegget – jfr. Nærmere beskrivelse i Far tå folk 2016. 10 deltagere trosset regnværet og satte pris på å få servert kaffe og kaker i museet etter turen og lytte til opptak av intervjuer foretatt av de driftige menn som sto for byggingen og drifta av anlegget. Takk til Einar Samstad for opplegget. 29. august møttes 17 entusiastiske deltagere ved Moresetkrysset for å følge Harald Foroddens kyndige veivisning etter sporene av den gamle kjerre- og bilvegen gjennom Forbygda. Turen endte på låvebrua i Kosberg, der fornøyde deltagere inntok medbragt kaffe til hustruens flytespill.

For utvalget

Ingebrigt Dragset