Årsmelding – 2018

 

Styret har i 2018 bestått av:

Leder: Terje Fagereng

Nestleder: Asbjørn Furunes

Sekretær: Harald Buseth

Styremedlemmer: Arnt Ove Lodgaard, Kari Berit Leiknes

Kommunens repr.: Kari Sandrød

Kommunens vara: Aina Bogen

Kasserer: John Birger Krokan

Vararepresentanter: Einar Samstad, Hans Atle Hinsverk, Annbjørg Solberg Winsnes

Revisorer: Kjell Bjarne Rønningsgrind, Ingmund Digre

Valgkommite: Per Eivind Aunøien, Kjell Digre, Gullaug Singsaas


Utvalg:

Bygdemuseet: Ragnhild Ingeborg Myhre (leder)
Einar Samstad
Brit Dragset

Skolemuseet: Arnt Ove Lodgaard (leder)
Sigmund Hermo
Kjell Digre

Fløttumsgruva: Harald Høen
Jens Gunnar Fløttum
Magnar Kosberg

Stavkirka: Egil Myhre (leder)
Per Sigmund Nordløkken
Ingrid Digre

Far tå folk: Kjell Bjarne Rønningsgrind (leder)
Harald Forodden
Per Harald Buseth
Nils Moen (Budal)
Sigmund Storlimo (Budal)

Smia på Forseth: John Birger Krokan (leder)
Bernt Forseth

Vandringer: John Birger Krokan (leder)
Ingebrigt Dragset

Næverdalbrua: Harald Høen
Jens Gunnar Fløttum
Magnar Kosberg

Hjemmesida: Terje Fagereng
Asbjørn Furunes

Bygdeborgen: Kjell Ivar KullbottenStyrets arbeid

Siden forrige årsmøte 7. mars 2018 er det avholdt 7 styremøter og behandlet 47 saker. Terje Fagereng deltok på årsmøte i Sør-Trøndelag historielag 17.3. 2018 og på Haustmøte 24.11.2018. Harald Høen, Asbjørn Furunes og Terje Fagereng deltok på Jemt-Trønderske historiedager på Væktastua i Tydal 25-27. mai 2018. Harald Høen er varamedlem til styret i Sør-Trøndelag historielag. Laget hadde ved årsskiftet 63 betalende medlemmer. Harald Høen er vara til styret i Sør-Trøndelag historielag.

Det ble kjøpt inn klipperobot for klipping av plen på Bygdemuseet. Det ble også fjernet noen trær både på gårdsplassen og i skråninga mot fylkesveien. Utearealet ble bedre vedlikeholdt enn året før. Gjenstandene i uthuset ble gjennomgått og registrert. Alle gjenstandene på museet er nå gjennomgått og registrert. Det viser seg dessverre at en del gjenstander har kommet bort.

Laget har sammarbeidet med Bygdekvinnelaget under avviklinga av Armfeldtmarsjen, og ved utdelinga av kulturprisen i Singsås samfunnshus.

Redaksjonsnemda for Far tå folk har nok en gang laget en god utgave av bladet. Dessverre slutter Kjell Rønningsgrind som leder for redaksjonsnemda, men han har signalisert at han kan bidra også til 2019-utgaven. Kjell mottok kulturprisen av Midtre Gauldal kommune for 2018. En vel fortjent utmerkelse.

12. juni 2018 var Hans Marius Johansen fra Trøndelag fylkeskommune og Terje Fagereng på befaring ved bautaen på Singsås og ved utgravingsfeltet på Forsetmoen. Informasjonsskiltet ved bautaen ble skiftet. Mulighet for oppsetting av informasjonsskilt ved utgravingsfeltet på Forsetmoen ble diskutert. Forutsetninga for å sette opp skilt på Forsetmoen er å finne egna plass for skiltet, og at det må være parkeringsplasser tilgjengelig.


Armfeldt-marsjen – «I Armfeldts fotspor» 2018

Sommeren 2016 ble Asbjørn Furunes valgt av styret i Singsås museum og historielag til å få i stand en turmarsj som skulle markere at det i 2018 var 300 år siden general Armfeldt med sin karolinerhær trakk seg tilbake fra Trondheim og opp Gauldalen etter å ha mislyktes med å innta trønderhovedstaden og Trøndelag. Med seg på laget fikk han Jann Rønning fra Haltdalen historielag og Jo Vegard Hilmo fra Tydal historielag. Marsjen startet på Hovin 24. august med 4-500 deltakere. Marsjen varte i 8 dager med endepunkt på Storerikvollen i Tydal. Den første dagen var det absolutt flest deltakere. De øvrige dagene varierte det fra 50-60 deltakere til to. Kun to personer gikk hele marsjen i samtlige dager.

Flere arrangement som var knytta opp mot marsjen. Den første og andre dagen var det tidsbilder henholdsvis på Støren og ved Singsås kirke. Ved begge disse arrangementene var det rundt 100 frammøtte. Tredje dage var det friluftsgudstjeneste på gammelkirkegården ved stavkirka på Singsås hvor tidligere biskop Tor Singsaas forrettet (60 frammøtte). Fjerde dag var det et arrangement i Haltdalen i Gammelgården der historien fra Armfeldt-toget ble belyst (40 frammøtte). I Aunegrenda samfunnshus femte dag ble det holdt et foredrag av militærhistoriker Frode Lindgjerdet (25 frammøtte). I Tydalen var det ikke noen åpne arrangement på samme måten. På den siste dagen hadde Tydal skole en temadag ved Storerikvollen som et ledd i Armfeldt-marsjen. Et tidsbilde vist på Horg bygdetun søndagen etter at marsjen var ferdig, kan en også si hørte til under det felles arrangementet (300 frammøte). De tre tidsbildene ble skrevet og regissert av Brit Inger Granmo Aune.

Det lyktes med å få tre store sponsorer til marsjen. Midt Energi sponset 500 hvite capser (verdi ca. 12.000 kr.) slik at alle som gikk marsjen ble synlige for omgivelsene (800 capser ble bestilt i alt). LHL sentralt støttet med 25.000 kr. og SpareBank 1 SMN, Gauldalen støttet med 12.000 kr. I tillegg ble det gitt et tilskudd på 5.000 kr. fra hvert av de fem historielaga Haltdalen, Budal, Soknedal, Støren og Singsås. Dette har ført til at prosjektet har gått med rundt 15.000 kr. i overskudd. De tre i komiteen har bestemt at ca. 3.000 kr. skal føres tilbake til hvert av de fem historielaga. John Birger Krokan har vært kasserer for Armfeldt-marsjen.

 

Det vises ellers til utmerkede rapporter fra underutvalgene.Årsmelding fra underutvalgene

 

Årsrapport for Museet 2018

Styret har bestått av Ragnhild Myhre, Einar Samstad og Brit Singsaas Dragset. I året 2018 har det vært dugnader, rydding, vasking, registrering og fjerning av trær. Bra oppmøte på dugnader, 13 stykker. Vasket både Svenskstua og Skolestua, må ta litt med harelabben da det er så mange ting å flytte på. Stabburet behørlig kostet før nye ting ble plassert der. Vekster på tak og rundt bautaen, rydding ned bakken så det ble bedre innsyn fra veien. Hilmar Kullbotn med sin gravemaskin tok opp røtter og planerte, grov grøft til jordkabel for terminal til roboten som var kjøpt inn. Ny strømmåler innsatt. Einar Samstad har vært primus motor for bygging av skotthyllbane, mange timers arbeid. Onsdagsklubben var på en dugnad og prøvde banen etterpå, godkjent. Godt arbeid av Einar og no er det bare å sette i gang med skotthyllkasting.

Vi har ryddet i uthuset og registrert det som var lagret der og noe ble flyttet over til stabburet. Lekkasje på taket i uthuset ble reparert av John Birger. Inne i museet prøvde vi å samle Christian Lodgaards saker på en plass.

Før vandringa i Armfeldts fotspor hadde vi besøk på museet av Singsås skole og Odd Roar Gressli fortalte om historien i 1718 og saker som står på museet. Det var åpent på museet etter gudstjenesten på gammelkirkegården, men ikke så mange besøkende. Vi har fått inn kaffekjeler laget av kobberslagere i Singsås. Handlingsplanen for året er utført. Kristin Myklevoll lånte 6 trykkblokker for å prøve med trykking av mønster på skinnfell, tibakemelding om at det ble meget vellykket resultat. Det var blokker som ble brukt på Hovstad. Vi håper å få til et kurs om dette til vår/sommer på museet. Museet skal delta på torgdag på Kotsøy 6. juli med utstilling av gjenstander fra museet. Takk til alle for god hjelp og hyggelig tid.

Framdriftsplan:

Lage kropp til babyklær.

Rydde kvisten (loftet).

Se over taket på skolestua.

Besøk av Harald Rognes fra kommunen.

Kristin M. vil gjerne beholde blokkene til 30 april.

 

Ragnhild Myhre

leder


Årsrapport fra skolemuseet

Skolemuseet ved Singsås skole hadde åpent 17. mai 2018 der folk kunne få komme å se. Ellers har historielaget hatt styremøter der. Det er ikke gjort noe med taket ennå, hvem som skal ta utgiftene må avklares først.

For skolemuseet, Arnt Ove S. Lodgaard

 

Årsrapport for stavkirka 2018

Det har lenge vært et ønske å få et toalettbygg utenfor gammelkirkegården og stavkirka. 17/4 hadde Terje Fagereng og undertegnede et møte med kommunen i håp om å få en seriøs avklaring om eierforhold og hjelp til dette. Men møtet ble kortvarig og nedslående. Området utenfor kirkegården som har vært parkeringsplass for biler i mange år er dyrkamark svarte kommunen og det må da søkes om disp. For et slikt hus. En søknad koster 10 000.00 og svaret kan bli nei.

Etter styremøte i historielaget den 18/4 ble det orientert om saken. Etter som det skulle være en stor pilegrimsvandring i juli som kulturkontoret var tilrettelegger for samt at Armfeldts arr. Også skulle innom kirkegården ville det bli nødvendig med et flyttbart toalett i leie. Et møte på kirkekontoret 25/5, kirkekontoret, kulturkontoret og historielaget ble enige om en slik leieavtale for sommeren, og skulle dele på leien.

Saken om eierforhold om kirkegården kom opp igjen, stavkirka er det historielaget som eier, men hvem eier kirkegården? Historielaget med Fagereng fikk i oppdrag å undersøke i gamle papirer og kopier om kjøp og salg av kirker og kirkegårder og skjøtselsplaner. Det som er klart er at kirkekontoret har tatt ansvar for plenklipping og en dugnadskveld på kirkegården på våren.

2/6 – 18 Utleie til vielse.

25/7 – 18 Over 30 pilegrimer besøkte kirka, en gruppe med deltagere fra hele landet.

29/7 – 18 Olsokgudstjeneste der ofringen går til stavkirka.

9/9 – 18 Gudstjeneste med presentasjon av nye konfirmanter.

Ellers har det vært mange besøk av både pilegrimer og turister i stavkirka.

Det er innkjøpt et partytelt til bruk ved diverse arrangement.

 

Stavkirkekom.

Egil Myhre

lederÅrsrapport 2018 fra redaksjonen i Far tå folk


Redaksjonsmedlemmer:

Nils Moen, Sigmund Storlimo, Harald Forodden, Kjell Rønningsgrind, Per Harald Buseth.

Kjell har koordinert arbeidet. Per Harald har vært ansvarlig for billedstoffet. Som tidligere år er oppsett av bladet og trykking besørget av Dagfinn Voll ved Mediaprofil på Berkåk.

Redaksjonenen har hatt 2 møter, den 15.05.18 på Singsåsskole og den 30.08.18 i turistinfo’en («Dassbakken») i Budal. Lederne i historielaga deltok på begge møtene.

På det første møte ble ideer om stoff det viktigste temaet. På grunn av 300-årsmarkeringa for Armfeldt-toget, var det enighet om å ta med historikk om denne hendelsen. Stoff om hærens herjinger i Budal og Singsås måtte stå sentralt. Ellers vart det avklart en del om ansvarsfordeling i redaksjonen.

På det andre møtet vart stoff- og bilder gjennomgått.

Redaksjonen har som tidligere år kommunisert via data og telefon. Som et viktig hjelpemiddel er et skjema med følgende inndeling benyttet:

Side

Tekst

Forfatter/Ansvarlig

Mappe

Kommentar


Skjemaet ble etter hvert oppdatert, og sendt til alle i redaksjonen med jevne mellomrom, slik vart alle orientert om framdrifta. Koordinatoren, Kjell, hadde ansvaret for at lista til enhver tid var ajourført, og sendt til de andre i redaksjonen. Bidragsyterne kom etter hvert på banen med sine innlegg.

Det vart snart klart at stofftilgangen var god, resultatet vart 92 sider, som er rekord. Redaksjonen vil benytte anledninga til å rette en stor takk til bidragsyterne. Redaksjonens oppgave ble å redigere innleggene, ta kontakt med skribentene når det var behov for endringer og eventuelt andre ting, ikke minst skaffe bilder Før trykking kunne det være behov for inndeling i avsnitt m.m. To korrekturrunder ble gjennomført etter at Mediaprofil hadde redigert bladet.

Det sier seg selv at utgivelsen av Far tå folk krever en stor innsats. Alt så nær som redigeringa til Mediaprofil og trykking, utføres som dugnad. Ingen skribent har fått betalt for innlegg. Ved utgivelsen i 2017 vart dugnadsinnsatsen stipulert til 4 t. pr. side, noe som nok var i minste laget. En drister seg derfor å foreslå 5 t. pr. side i årets utgave. Dette utgjør totalt 460 dugnadstimer.

Som tidligere år har styret vært ansvarlig for å skaffe annonser og stått for markedsføring og salg.


Budal/Singsås februar 2019.

Nils, Sigmund, Harald, Per Harald og Kjell Bjarne.

 

Fløttumsgruva

Rapport fra 2018

I 2018 var det bedre skiføre enn det har vært på flere år. Det var derfor mulig å få til trimløype til gruva. Kvilbrakka ble holdt åpen med servering 8 søndager, fra 28/1 til 18/3. Det ble anskaffet vaffeljern, og det ble satt inn TV til OL. Salget ga inntekter på 4149.-, og utgifter på 2812.-. Det er ikke utført spesielt arbeid på gruva i 2018, utenom parabol mm. Totalt antall besøkende i 2018 var 385. Flesteparten i skisesongen, men også noen senere på året. Det må ordnes med ved der i løpet av våren/sommeren.

Jens Gunnar Fløttum


Vandringer

Det har siste år vært en vandring sammen med Onsdagsklubben. Den var til Granmoen på Støren. 22 personer deltok på turen. Nils Magne Granmo tok i mot og viste rundt på Granmoen. Han fortalte om grenda og Kvasshyllraset.


John Birger Krokan